Privacy


Cerno ICT Management & Consultancy, gevestigd aan Breukinklaan 43A 6951 ND Dieren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.cerno.nl
Breukinklaan 43A
6951 ND Dieren
+31 6 51106084

Functionaris Gegevensbescherming

H.J. Haverkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Cerno ICT Management & Consultancy. Hij is te bereiken via info@cerno.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cerno ICT Management & Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • URL website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cerno ICT Management & Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Technische gegevens die wij verwerken

Cerno ICT Management & Consultancy verwerkt technische gegevens van de door ons beheerde websites, webshops of overige geautomatiseerde systemen doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de technische gegevens die wij verwerken:

 • Inloggegevens systemen
 • URL website en webshop
 • Technische gegevens derde partijen zoals hostingbedrijven

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij technische gegevens verwerken

Cerno ICT Management & Consultancy verwerkt de technische gegevens voor de volgende doelen:

 • Het functioneel- en/of technisch beheer van uw systemen
 • Data- en/of contentbeheer van uw systemen

Geautomatiseerde besluitvorming

Cerno ICT Management & Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cerno ICT Management & Consultancy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cerno ICT Management & Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) bedrijfs- en persoonsgegevens > 7 jaar > Wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

Bedrijfsnaam > Bewaartermijn 7 jaar > Wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

Personalia > Bewaartermijn 7 jaar > Wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

Telefoonnummer > Bewaartermijn 7 jaar > Wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

E- mailadres > Bewaartermijn 7 jaar > Wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst

Hoe lang we technische gegevens bewaren

Cerno ICT Management & Consultancy bewaart de technische gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Na definitieve beëindiging van de werkzaamheden zullen de technische gegevens binnen één week verwijderd worden uit onze systemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cerno ICT Management & Consultancy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cerno ICT Management & Consultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cerno ICT Management & Consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cerno.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cerno ICT Management & Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cerno ICT Management & Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cerno.nl


U kunt onze Privacyverklaring ook downloaden.